Skip to main content

Acties per maand uitgelicht 2024
A
lgemene informatie / nieuwsbrieven / thuis behandelingen / cadeaubon / voorwaarden en privacy wet

April
- win actie

Mei
- nieuwsbrief 15 mei a.s.

Spaarkaart
U ontvangt een spaarkaart, waarmee u kunt sparen voor 20% korting op alle producten die wij verkopen in de salon, dus niet op de behandelingen. 

Behandelingen
U ontvangt als nieuwe klant een leuk cadeautje helemaal gratis.

Nieuwsbrieven 
Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze service, aanbiedingen, opleidingen, beurzen bezoeken, trends en nieuwe ontwikkelingen? Meld u zich dan aan om 2x per jaar de nieuwsbrief per mail te ontvangen. Ook ontvangt u de nieuwe acties 1x per maand via de mail. Graag uw mailadres mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met het onderwerp 'nieuwsbrief', dan ontvangt u de nieuwste nieuwsbrief per mailen. Veel lees plezier!

Prijslijst Thuis
Wanneer u graag door de reizende nagelstyliste en pedicure bij u thuis behandeld wilt worden, dan worden de prijzen die in de salon gelden, met 15% verhoogd. U moet ook rekening houden met de bijkomende reiskosten. Alle aanvragen voor exacte prijzen en combinatie kortingen zijn mogelijk via de site of mail, dan heeft u de prijzen helder! U kunt bij ons in de salon en bij u thuis pinnen, wij hebben een mobiele pin automaat. 
Cadeaubon
....leuk idee voor verjaardag, moederdag, kerst etc. Met een cadeaubon verwent en verrast u de ontvanger! Deze bon kan voor ieder gewenst bedrag of behandeling worden uitgeschreven. U kunt de cadeaubonnen in de salon verkrijgen. De cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig en kunnen niet tegen geld worden ingewisseld.

Algemene voorwaarden en Privacy wet
1.     Algemeen 
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Mix-Nails & More en een cliënt waarop Mix-Nails & More deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk, schriftelijk en mondeling is afgeweken.

2. Inspanningen

Mix-Nails & More zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Mix-Nails & More zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Mix-Nails & More melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan moet Mix-Nails & More het gehele honorarium, dus 100% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Voordat er een nieuwe afspraak word ingepland moet de client het bedrag eerst hebben voldaan. Daana word er een nieuwe afspraak ingepland. Mix-Nails & More moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee werkdagen voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de nagelstudio.

4. Betaling
Mix-Nails & More vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de site. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Mix-Nails & More vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op de site. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. Uitsluitend na overleg met Mix-Nails & More is betaling in termijnen mogelijk.

De betaling van elk gefactureerd bedrag, dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, zonder dat er extra kosten in rekening gebracht worden. Na het verstrijken van de 2e termijn van 10 dagen na factuurdatum is de wederpartij in verzuim. De wederpartij is over het opeisbaar bedrag vanaf het moment van in verzuim treden wettelijk rente verschuldigd. Deze wordt bij de 3e termijn van 10 dagen na de factuurdatum het bedrag van € 10,00 in rekening gebracht. Bij verzuim van de 4e termijn van 10 dagen na de factuurdatum worden tevens € 10,00 kosten in rekening gebracht. Mocht er dan nog niet betaald zijn, dan wordt er een incassobureau ingeschakeld en vervolgens de deurwaarder. Alle bijkomende kosten worden achteraf in rekening gebracht.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Mix-Nails & More vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Mix-Nails & More aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Mix-Nails & More neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Mix-Nails & More behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Mix-Nails & More zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke of mondelinge toestemming vooraf van de cliënt. De persoonsgegevens worden uiterlijk 2 jaar nadat de betreffende transactie is afgehandeld verwijderd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn (bij geschillen) ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. De persoonsgegevens die wij bewaren kunnen zijn:

- voor- en achternaam
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mail adres voor het maken van afspraken of de nieuwsbrief die 3x per jaar verschijnt
- welke behandeling (en) heeft u ondergaan
- eventueel foto’s

6. Geheimhouding
Mix-Nails & More is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Mix-Nails & More verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Mix-Nails & More is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Mix-Nails & More is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Mix-Nails & More is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die bij de cliënt thuis aanwezig zijn.

8. Garantie
Mix-Nails & More geeft de cliënt twee weken (14 dagen) garantie op een nieuw gezet acrylnagel behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

- de cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio
- de cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt (bijvoorbeeld aceton, nagellak remover, alcohol, terpetine, bepaalde schoonmaakmiddelen, azijn etc.) 
- de cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken
- de cliënt andere producten dan de door Mix-Nails & More geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud
- de cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven op de site of tijdens de         behandeling niet heeft opgevolgd 
- de cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd
- de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of mondelinge toelichting tevens de behandeling heeft gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal
Mix-Nails & More heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Mix-Nails & More meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk of mondeling gemeld worden aan de eigenaar van Mix-Nails & More. Mix-Nails & More moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Mix-Nails & More de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Mix-Nails & More en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Nail art, steentjes, kleur lak gebruik, ontwerpen
Indien Mix-Nails & More een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij de reizende nagelstyliste. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden. Mix-Nails & More mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Mix-Nails & More het recht de cliënt de toegang te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

13. Recht
Op elke overeenkomst tussen Mix-Nails & More en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Enschede. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.